Product Lifecycle Management

10 otázek pro dodavatele PLM řešení

Napsal , vydáno 20. 11. 2011

Tato studie, zpracovaná společností CIMdata na základě jejích poznatků a provedeného průzkumu, vytyčuje deset důležitých otázek pro dodavatele PLM řešení, jež bývají při výběru softwaru běžně přehlíženy nebo zanedbávány. Neschopnost přesné formulace dotazu a vyhodnocení odpovědi může v řádu měsíců až let pro firmu znamenat zjištění, že vybrané řešení neodpovídá jejím požadavkům.

I. Úvodem

Rozhodnutí pro PLM (Product Lifecycle Management) software a výběr jeho dodavatele, jakožto dlouhodobého strategického partnera, může být obtížný a časově náročný proces. Schopnost správně se zeptat může zásadně pomoci s vyjasněním vašich požadavků a schopností dodavatele těmto vyhovět. Ptáte se, co potřebujete vědět, jaké otázky byste měli pokládat a proč? Ačkoliv dotazů, jež musejí být zodpovězeny, je spousta, zaměřuje se tato studie na deset takových, jež CIMdata vnímá jako kritické. Odpovědi na ně by měly poskytnout mnohoznačný náhled na to, jak dodavatel řešení uspokojí klíčové obchodní požadavky související s PLM. Je důležité poznamenat, že těchto deset otázek bylo prověřeno na základě zkušeností CIMdata a rozhovorů s průmyslovými podniky o jimi provedených implementacích PLM. Rozhovory byly zaměřeny na otázky, které uživatelé těchto systémů položili před jejich pořízením a také na ty, jež si uvědomili až dodatečně s tím, že z jejich položení mohli profitovat. Průzkum pro přípravu této studie finančně podpořila společnost PTC.

II. Obchodní aspekty PLM

Podniky po celém světě usilují o hledání způsobů, jak efektivněji konkurovat, aby přežily a prosperovaly. V tomto stresujícím průmyslovém prostředí firmy hledají cesty k zužitkování informačních technologií a procesů, které jim umožní úspěšně vyřešit jejich problémy. PLM je jedna z nejvýznamnějších iniciativ v hledáčku firem působících napříč téměř všemi sektory světového průmyslu. CIMdata definuje PLM jako strategický obchodní přístup, využívající konzistentní sadu obchodních řešení pro podporu týmové tvorby, managementu, distribuce a využití informací definujících produkt ve všech oblastech podnikatelského záměru, pokrývající vše od konceptu produktu po ukončení jeho životnosti – se zahrnutím lidí, procesů, obchodních systémů a informací. PLM vytváří páteř pro produktová data a společnost a její podnikání. PLM není pouze aplikací informačních technologií (IT). Ačkoliv většinu PLM prostředí zajišťují používané technologie, neméně důležitými komponentami úspěšného PLM programu jsou zdokonalené obchodní procesy a integrace do dalších obchodních systémů. V konečném důsledku, vyhodnocení a konečný výběr dodavatele PLM je víc než jen porovnávání nástrojů a funkcí softwaru. Zákazníci potřebují pochopit, jak může dané řešení zapadnout do jejich firemních procesů a kultury a tyto podpořit a vylepšit. Pracovní prostředí PLM má vazbu na další podnikové procesy a množství rozdílných uživatelů musí pracovat s definičními informacemi produktu, které PLM spravuje, jako je rozpiska materiálů (Bill of Materials – BOM) a další související oblasti.

III. Deset kritických otázek

V této pasáži uvádíme a zdůvodňujeme deset klíčových dotazů, které by měla každá firma položit svému stávajícímu nebo do budoucna potenciálnímu dodavateli PLM řešení. U každé z těchto otázek je důležité mít na paměti: (1) Zda dodavatel dokáže poskytnout vytyčené možnosti, a co je ještě podstatnější, (2) Jak tyto možnosti zprostředkuje? Ono “jak” je kritickým faktorem. Zatímco může více PLM dodavatelů poskytnout podobnou funkčnost nebo schopnosti, to, co musí být bez kompromisů pochopeno a ohodnoceno, je, jakým způsobem bude taková funkčnost zajištěna a jak dobře bude fungovat ve vašem obchodním a technickém prostředí. Všechny zde uvedené otázky jsou do detailu rozebrány v další části této studie (řazení otázek není sestaveno podle důležitosti):

  1. Jak podporujete navrhování strojírenských produktů a změnové řízení v prostředí rozptýlených pracovišť se zapojením více různých CAD systémů?
  2. Jak podporujete integrovaný návrh mechanických (MCAD), elektronických (ECAD) a softwarových komponent a správu konfigurací (t.j. jak podporujete mechatroniku)?
  3. Jak vaše řešení zajistí standardizaci našich firemních procesů a jak může nahradit nebo konsolidovat naše obchodní a IT aplikace?
  4. Jak může vaše řešení růst souběžně s naším byznysem od základní PLM implementace směrem k pokročilejším PLM schopnostem?
  5. Jaké „nejlepší praktiky“, jež by vyhovovaly našim specifickým potřebám, jsou podporovány v základní verzi vašeho řešení?
  6. Jak podpoříte zabezpečení spolupráce v našem podniku a napříč dodavatelským řetězcem?
  7. Vycházejí všechny vaše PLM aplikace ze stejné architektury, datového modelu a standardů? (A jaké to jsou?)
  8. Jaké nástroje jsou k dispozici, a/nebo jsou nezbytné ke konfigurování a rozšíření datového modelu, uživatelského prostředí, schopností a workflow u vašeho řešení?
  9. Jak může být navrhované PLM řešení integrováno do našich stávajících obchodních systémů a procesů?
  10. Nakolik je vaše architektura škálovatelná z hlediska měnících se požadavků trhu?

Následující sekce pomohou lépe pochopit důležitost každé z otázek a vyhodnotit reakce od dodavatelů PLM. S tímto materiálem v ruce by měl být každý tým pověřený výběrem PLM řešení schopen zhostit se tohoto důležitého úkolu s plnou sebedůvěrou. U každé otázky uvádíme, v čem spočívá její důležitost a jak máte vyhodnotit odpověď dodavatele řešení. Vaše vyhodnocení reakcí musí vycházet ze specifických potřeb vaší firmy, vašeho obchodního modelu, způsobu fungování, stávající (a plánované) technické vybavenosti a pracovního prostředí.

1) Jak podporujete navrhování strojírenských produktů a změnové řízení v prostředí rozptýlených pracovišť se zapojením více různých CAD systémů?

Důležitost otázky

Zdroje, s nimiž většina společností po dobu vývoje a nakonec i celého životního cyklu produktu pracuje, většinou nejsou interní, ale pocházejí také od obchodních partnerů, dodavatelů, anebo zákazníků. To často vede k požadavkům na výměnu a používání návrhových informací vytvořených v různých strojírenských CAD systémech (tzv. MCAD). Schopnost snadného používání (například prohlížení, revizí a modifikací) CAD modelů z více zdrojů je klíčem k efektivní práci v rámci dodavatelského řetězce.

Vyhodnocení odpovědi

Zásadně chcete porozumět tomu, jak vám váš dodavatel PLM řešení pomůže s prácí v prostředí s rozdílnými CAD systémy – některé používá vaše firma, jiné zase vaši dodavatelé nebo zákazníci. Jaké konkrétní CAD systémy jsou podporovány? Jaké schopnosti jsou poskytovány pro zajištění práce s daty různých programů? Jak jsou informace mezi systémy importovány a exportovány? Je možné zobrazovat sestavy složené z dílů pocházejících z více různých CADů? Jaký formát souborů je používán k přenášení a práci s takovými nesourodými sestavami? Lze takové multi-CAD modely upravovat a jsou jejich změny automaticky replikovány ve zdrojovém systému? Je možné zajistit revize a kontrolu verzí v průběhu editačního procesu?

2) Jak podporujete integrovaný návrh mechanických (MCAD), elektronických (ECAD) a softwarových komponent a správu konfigurací (t.j. jak podporujete mechatroniku)?

Důležitost otázky

Stále více produktů obsahuje mechanické, elektronické a softwarové komponenty. V mnoha případech představuje vestavěný software rozdíl mezi variantami produktů nebo modelů. Schopnost spravovat mechanické, elektronické a softwarové díly a komponenty v jednotné reprezentaci produktu je klíčem k lepšímu a více integrovanému navrhování výrobků. Firmy potřebují zajistit efektivní integraci všech tří typů komponent do návrhu a vývoje v rámci kompletního vývojového procesu produktu. Potřebují mít schopnost hlídat, aby se změny provedené jedním uživatelem, které mohou mít vliv na další části návrhu, efektivně promítly všude, kde je třeba – například v konstrukci (CAD), automatizaci (EDA), simulacích a analýzách a ve vestavěném softwaru. Rostoucí složitost produktů (obzvlášť zvýšená důležitost elektroniky a softwaru jako rozlišovacích faktorů mezi produkty) znamená, že potřebujete zcela pochopit rozsah a specifické fungování pro podporu bezproblémového a přehledného návrhu mechanických, elektronických a softwarových komponent, konfigurací, ověřování a řízení v průběhu životního cyklu produktu. Efektivní systémové inženýrství a podpora mechatroniky mohou znamenat rozdíl mezi úspěchem nebo selháním na trhu.

Vyhodnocení odpovědi

Potřebujete vědět, do jaké míry je podporováno navrhování a vývoj mechanických, elektronických a softwarových komponent. Jaké konstrukční systémy jsou podporovány a jakým způsobem integrovány do celého procesu. Je důležité vědět, které informace lze zpracovávat a kde a jak hlídáte změny v každé oblasti, která ovlivňuje ostatní, takže zajišťujete integrální definici produktu, ať s jeho daty pracuje kdokoliv. Zkuste porozumět tomu, jakým způsobem je informováno o změnách mezi všemi zainteresovanými, aby byl konzistentně udržován konfigurační management. Chcete vědět nejen to, jaké schopnosti systém nabízí, ale také, jak fungují, abyste mohli rozhodnout, zda nejlépe zapadnou do vašeho (stávajícího nebo plánovaného) pracovního prostředí a procesů.

3) Jak vaše řešení zajistí standardizaci našich firemních procesů a jak může nahradit nebo konsolidovat naše obchodní a IT aplikace?

Důležitost otázky

Simplifikace a standardizace obchodních procesů v podniku může pro firmu znamenat významné přínosy. Implementace PLM rozhraní poskytne příležitost k revizi procesů a racionalizaci firemních informačních technologií s využitím workflow a aplikací, které jsou v rámci PLM vytvořeny tak, aby spolu mohly spolupracovat. Chcete být schopni omezit množství rozdílných aplikací jejich nahrazením za integrované řešení postavené na běžné architektuře. Standardizací procesů a aplikací může společnost redukovat složitost pracovního prostředí. Pro zaměstnance je potom jednodušší odvádět jejich práci, protože využívají jednotný zdroj informací ve shodném uživatelském rozhraní napříč různými aplikacemi. Méně styčných bodů v integraci různých aplikací navíc pomáhá snižovat náklady na údržbu, upgrady a technickou podporu.

Vyhodnocení odpovědi

Jaká řešení jsou poskytována jako součást navrhovaného PLM prostředí? Dodavatel by měl vysvětlit, jak mohou být jím dodávaná řešení používána ke standardizaci procesů, včetně toho, které jsou podporovány a jaké by doporučoval změny. Jaké dodávají integrované aplikace, jež mohou nahradit vícero aplikací používaných v současnosti k vykonání obdobných úkonů? Příkladem může být nahrazení řídicích nástrojů z mnoha komerčních i interně vyvinutých aplikací jedním integrovaným řešením managementu, které je propojeno s dalšími informacemi a procesy v rámci vývoje produktu. Odpovídá navrhované řešení zcela vašim požadavkům? Pokud ne, budete potřebovat pořídit dodatečné moduly od tohoto dodavatele nebo případné další nástroje od jiných dodavatelů, abyste dosáhli vytyčených cílů v zúspornění vašich aplikací? Jaký dopad může mít vaše rozhodnutí na ostatní organizace, které mohou používat aplikace, jež vy hodláte nahradit? Mohou také používat nové, integrované aplikace nebo mohou mít jiné potřeby, které nemůže nové řešení uspokojit?

4) Jak může vaše řešení růst souběžně s naším byznysem od základní PLM implementace směrem k pokročilejším PLM schopnostem?

Důležitost otázky

Dodavatelé PLM svá řešení v průběhu času rozvíjejí a představují nové možnosti. S potřebou rozvoje vašeho vlastního byznysu budete mnohé z těchto novinek sami vyžadovat. Je proto důležité dozvědět se, nakolik je architektura PLM řešení vhodná pro rozšiřování možností od základního skladování dat a správy rozpisek materiálů po zahrnutí schopností, jako je řešení parametrů a variant, analytika produktových informací a jejich publikování. Potřebujete mít zajištěnu bezproblémovou cestu pro expanzi, která vám dovolí růst podle potřeb, aniž byste museli neustále platit za dodatkové implementace, nebo hůře – vydržovat průběžné zákaznické úpravy softwaru. Jakožto klíčová podniková investice musí být vaše PLM prostředí schopno snadné evoluce v souladu s rostoucími potřebami vašeho byznysu. Zajímejte se také o závislosti a náklady spojené s takovou expanzí.

Vyhodnocení odpovědi

Jsou nově implementované funkce postaveny na stejné IT architektuře a datovém modelu? Zůstává zachována forma uživatelského rozhraní a může být toto přizpůsobeno terminologii a úkolům nových uživatelů pro snazší zavedení a rozšířené využití produktových informací? Abyste dokázali odhadnout finanční nákladnost a dopad zavádění dodatečných funkcí, musíte vědět o existujících závislostech a o potřebě jejich naplnění. Týká se to například doplňkového softwaru nebo modulů, dodatečných licencí, ceny jejich údržby a podpory, dodatečných úprav softwaru, jeho ladění atd. Stejně tak je potřeba pochopit, zda bude nové aplikace podporovat vaše stávající IT infrastruktura, nebo zda ji bude nutné rozšířit, vylepšit, nebo zcela nahradit. Zjistěte, jaké nástroje pro upgrade, migraci a rozšíření jsou k dispozici a jak fungují. Nakolik lze tyto činnosti automatizovat?

5) Jaké „nejlepší praktiky“, jež by vyhovovaly našim specifickým potřebám, jsou podporovány v základní verzi vašeho řešení?

Důležitost otázky

Výrobci PLM softwaru vyvíjejí a dodávají předkonfigurovaná řešení ušitá na míru specifickým povoláním a průmyslovým oborům. Smyslem těchto „hotových“ řešení (anglicky OOTB neboli out-of-the-box) je redukovat čas a náklady na jejich zavádění. Dodavatelé do nich někdy začleňují tzv. „nejlepší praktiky“. Některé z nich mohou být aplikovány obecně, zatímco mnohé jiné jsou určené pro konkrétní činnost. Abyste mohli posoudit, zda vyhovují vašim potřebám, musíte zjistit, jaké „nejlepší praktiky“ dodavatel do řešení zařadil a jakým způsobem jsou poskytována. Dalším významem OOTB řešení je eliminace zákaznických úprav softwaru, nebo jejich redukce na méně než 20 % rozsahu celého systému.

Vyhodnocení odpovědi

Žádejte detailní objasnění „nejlepších praktik“, které dodavatel doporučuje a proč tak činí. Jsou přizpůsobeny potřebám vašeho oboru, nebo ještě lépe – vašemu obchodnímu modelu? Zahrnují specifické průmyslové standardy, a pokud ano, které a jakým způsobem? Nakolik tyto standardní pracovní postupy pasují na vaši činnost? Co můžete udělat pro to, abyste je přizpůsobili speciálním potřebám vaší organizace? Zkontrolujte si, zda používaná terminologie vyhovuje uživatelům a standardům ve vašem oboru. Zjistěte, co vše je zahrnuto v daném řešení a co v něm obsaženo není. Jak toto řešení zapadá do celkového PLM prostředí? Jaké má OOTB řešení závislosti – pokud nějaké jsou? Dá se nabízené OOTB řešení konfigurovat za cenově přijatelných podmínek, pokud je potřeba přizpůsobit jej speciálním požadavkům, které můžete mít?

6) Jak podpoříte zabezpečení spolupráce v našem podniku a napříč dodavatelským řetězcem?

Důležitost otázky

V současné globální ekonomice pracuje každá společnost s rozptýlenou pracovní silou, partnery, dodavateli a zákazníky napříč rozlehlým dodavatelským řetězcem. Potřebujete mít schopnost efektivní spolupráce a přitom chránit vaše duševní vlastnictví – tím spíše, že na některých zakázkách se můžete podílet se svými konkurenty. Obecně vzato, je důležité vědět, jaké způsoby zabezpečení vám může PLM řešení nabídnout.

Vyhodnocení odpovědi

Jak navrhované PLM řešení podporuje externí spolupráci? V jakém rozsahu je tato spolupráce podporována, například před a za firewallem? Jaké jsou podporovány bezpečnostní protokoly? Jak můžete konfigurovat a nastavit váš PLM software pro spolupráci, např. před firewallem, v externě přístupné podsíti (DMZ, tzv. „demilitarized zone“), za firewallem, v hybridní sestavě atd.? Jak je zajištěno zabezpečení výměny informací v rozptýleném prostředí? Jak je podporována správa digitálních oprávnění? Jak je podporována izolace uživatelů a produktových informací podle programu a individuálního partnera tak, aby i konkurenti mohli pracovat společně, když je to žádoucí, a přitom aby byla zabezpečena kontrola intelektuálního vlastnictví?

7) Vycházejí všechny vaše PLM aplikace ze stejné architektury, datového modelu a standardů? (A jaké to jsou?)

Důležitost otázky

Omezení složitosti vašeho PLM prostředí v jeho celku je důležité. Prospěje to jeho rozšiřování, sdílení produktových informací a sníží náklady na technickou podporu. Architektura PLM prostředí má na omezení složitosti zásadní dopad.

Vyhodnocení odpovědi

Poskytuje dodavatel PLM řešení jednotně unifikovanou nebo sjednocenou architekturu? Znamená to, že všechny obsažené aplikace jsou navrženy a postaveny na základech běžné technologie, sdílení běžného datového modelu a databáze? Poskytuje PLM řešení uživateli konzistentní kontextově řízené rozhraní přizpůsobené úlohám a požadavkům dílčích úkonů bez ohledu na to, v jakém funkčním modulu pracuji? Potřebujete vědět, zda je datový model shodný a používaný ve všech provozovaných aplikacích. Chcete vědět, zda jakákoliv funkce nebo modul používá rozdílnou databázi, datový model nebo architekturu. Jaké technologické standardy jsou používány a podporovány a jak zapadají do standardů vašeho podniku. Jakou strategii v krátkodobém a dlouhodobém horizontu dodavatel zastává při vývoji architektury pro své produkty? Jak tyto podporují nově získané funkce a aplikace, jejichž architektura se liší od jádra hlavního řešení? Časem budete potřebovat začlenit do systému prvky pocházející od dodavatelů jiných řešení. Je důležité mít na paměti, že pokud jsou takové prvky použity, musíte vědět, jak mohou a jak budou pracovat společně v celém vašem PLM prostředí.

8) Jaké nástroje jsou k dispozici, a/nebo jsou nezbytné ke konfigurování a rozšíření datového modelu, uživatelského prostředí, schopností a pracovních postupů u vašeho řešení?

Důležitost otázky

Žádné PLM řešení nebude perfektně pasovat každé firmě ve výchozím nastavení (viz výše, OOTB). Zatímco nejlepším způsobem je použít řešení bez jakýchkoliv dodatečných změn, není toto vždycky možné. Abyste ze svojí investice do PLM vytěžili maximum, musíte být schopni toto řešení uzpůsobit specifickým potřebám vašeho podniku a jeho zavedeným procesům, aniž by bylo zapotřebí jakékoliv kódování nebo přizpůsobení, které bude vyžadovat dlouhodobou technickou podporu. Tímto podstatně zredukujete celkové náklady na vlastnictví a náklady na upgrade a rozšiřování PLM prostředí. A nakonec, chcete být schopni úspěšně zvládnout jakékoliv vyžadované úpravy a rozšíření s co nejmenším úsilím a náklady. Chcete si být jisti, že v průběhu času můžete pokračovat ve vylepšování a přizpůsobování systému na míru měnícím se podnikovým potřebám, aniž byste museli rozšíření vyvíjet znovu pokaždé, když své řešení upgradujete.

Vyhodnocení odpovědi

Potřebujete vědět, jakou míru přizpůsobení a uživatelských úprav dodavatel PLM podporuje a v jakých oblastech. Je důležité znát všechna existující omezení, jež by pro vás mohla znamenat vývoj uživatelských úprav programu. Pokud řešení vyhovuje vašim potřebám, chcete být schopni modifikovat datový model, uživatelské rozhraní, pracovní postupy, nejlepší praktiky, tvorbu reportů atd. s využitím administrátorských (nebo) uživatelských grafických nástrojů. Je důležité pochopit, jak dodavatel podporuje začlenění přizpůsobení (a pokud je třeba, tak i uživatelských úprav) do upgradů a nových verzí. Jaká omezení a restrikce produkt má? Nakolik zpětně kompatibilní jsou jeho verze (např. lze konfigurace, integrace atd. vytvořené v předešlých verzích přenést do novějších, aniž by bylo zapotřebí práce vývojářů)?

9) Jak může být navrhované PLM řešení integrováno do našich stávajících obchodních systémů a procesů?

Důležitost otázky

PLM je řešením pro podnikové investice. Jako takové potřebuje vzájemně reagovat s dalšími obchodními aplikacemi a systémy. Je důležité vědět, jaké schopnosti má vybírané PLM řešení pro zajištění snadné integrace (a podpory těchto integrací) do dalších systémů. Snažte se pochopit dodavatelovu integrační metodologii, podpůrné nástroje a technologie a předpřipravená (OOTB) integrační řešení (např. MCAD, ERP, SCM), která nabízí.

Vyhodnocení odpovědi

Definoval a publikoval dodavatel PLM aplikační rozhraní (API) pro všechny své aplikace a jejich nástroje? Které funkce nejsou k dispozici? Poskytuje kompletní sadu API jako součást svého řešení? Existují jakákoliv omezení vymezující, co můžete udělat pro integraci nebo při úpravách vašeho systémového prostředí? Jsou zajištěny integrace s dalšími obchodními systémy? Pokud ano, s jakými a jakým způsobem? Standardní integrace ERP řešení s PLM od vašeho dodavatele ve výchozím nastavení (OOTB) nemusí splňovat vaše představy. Můžete potřebovat upravit integraci, aby odpovídala vašemu provozu. Jaké nástroje, jež by vám s tím pomohly, dodavatel poskytuje a jsou jakákoliv omezení v tom, co můžete udělat? Jaké integrační standardy jsou podporovány? Jsou podporovány oborově specifické standardy, a pokud ano, jaké?

10) Nakolik je vaše architektura škálovatelná z hlediska měnících se požadavků trhu?

Důležitost otázky

Měli byste očekávat, že s rozvojem vašeho podniku budete vaše PLM řešení a prostředí časem rozšiřovat a s tím porostou i schopnosti využít rozsáhlejších možností PLM systémů. Faktory, jež vedou k rozšiřování, zahrnují růst kvantity a složitosti spravovaných dat, počet souběžných uživatelů připojených do systému, množství lokalit, z nichž se k řešení uživatelé připojují a také zpřístupněná funkčnost. Potřebujete vědět, jak je PLM řešení dimenzováno pro růst v rozsahu a jak může být postupně začleňována nová výbava. Zjistěte, zda vaše prostředí může být podporováno jako jednotná instance nebo může/musí být dodáno napříč federalizovaným prostředím více stejných nebo podobných instancí. Požádejte dodavatele řešení, aby určil velikosti a typické konfigurace největších implementací. Chcete si být jisti, že množství potenciálních uživatelů, objem spravovaných dat a úrovně dosahovaného výkonu budou zajištěny v průběhu času, kdy řešení poroste. Musíte být schopni předpovídat jeho výkon a proaktivně vylepšovat vaši infrastrukturu, abyste zajistili požadovanou úroveň výkonu. Nechcete za tři nebo čtyři roky po instalaci vybraného řešení zjistit, že jste narazili, pokud jde o jeho schopnost dále podporovat vaši rostoucí společnost.

Vyhodnocení odpovědi

Zeptejte se dodavatele PLM na příklady, jak by navrhl vaše řešení pro použití v rozptýleném prostředí, aby uspokojilo zvýšené požadavky na funkce a výkonnost. Potřebujete vědět, zda budou produktové informace a data rozesílána, propojována nebo stahována za účelem jejich zpřístupnění uživatelům ve vzdálených lokacích. Snažte se dobře pochopit způsoby, jakými budou uživatelům zpřístupňována data různých formátů, jako například metadata o souboru aktuálního CAD modelu. Znalost uživatelských možností pro zpřístupnění dat vám dovolí lépe přizpůsobit pracovní procesy a interakce s uživatelským rozhraním při práci s daty. Požádejte o vysvětlení, jaká zde mohou existovat omezení a co o nich rozhoduje. Sežeňte si osvědčení od společností, jimž se navrhované řešení podařilo rozšířit do většího měřítka. Chcete se dozvědět, zda při rozšiřování narazili na nějaké problémy a jak na jejich odhalení reagoval dodavatel. Zjistěte také, co konkrétně implementovali a jak je to využíváno, abyste mohli zvážit, zda je totéž důležité pro vás. Požádejte dodavatele o podklady dokladující výkon řešení, například přenosy souboru, časy uživatelské odezvy atd. a vyhodnoťte je.

IV. Souhrn a závěr

Podniky po celém světě investují do PLM stále více prostředků. Vede je k tomu jeho prověření ve společnostech, jež díky němu začaly být efektivnější, pokrokovější a úspěšnější. Výběr dodavatele PLM řešení, jenž nejlépe pokryje vaše potřeby, může být složitým procesem. Pokládání správných otázek vám může pomoci lépe porozumět vašim potřebám a dodavatelovy schopnosti jim vystát. Seznamte se s vašimi provozními požadavky a přezkoumejte problémy, jež jste již dříve měli s implementací PLM nebo jiného obchodního řešení. Pokládejte přesné otázky a kdykoliv je to možné, používejte příklady, které se vztahují k vašim detailním požadavkům. Pomůže vám to ujistit se, že zcela chápete, co můžete a co nemůžete provádět s navrhovaným řešením. Trvejte na získání kompletního přehledu nákladů potřebných k zavedení nového nebo rozšířeného PLM systému. Stanovíte díky tomu celkové náklady na vlastnictví a potenciální návratnost investic. Dodavatelé PLM poskytují bohatou škálu možností. Zprostředkovávají „nejlepší praktiky“, jež se liší dle průmyslového oboru či oblasti fungování provozu. Na druhou stranu, každá firma může mít speciální potřeby při implementaci procesů a při tom, jaké využívá technologie (stejně jako smysl této terminologie). Pokládání detailních dotazů důležitých s ohledem na vaše požadavky vám pomůže lépe vybrat a přizpůsobit řešení, jež odpovídá vašim potřebám a později vás nezklame. Pro vás i pro vašeho dodavatele je rozhodující zcela pochopit vaše potřeby vztahující se k PLM, dále to, jak jim dodavatel může vyhovět a co budete vy muset udělat pro to, aby vše proběhlo úspěšně (např. školení, změny firemních procesů atd.). PLM dodavatelé mají zájem na tom, aby se vaše produkce hladce zvýšila, a znalost vašich požadavků jim pomůže vyjít vám vstříc. Použijte tyto otázky jako průvodce, který vám umožní zaměřit se na kritické oblasti pro úspěšné zavedení nového (nebo rozšířeného) PLM prostředí. Získání odpovědí na tyto otázky vám může pomoci vybrat správného PLM partnera a maximalizovat úspěšnost vybraného řešení ve vašem podniku.

O společnosti CIMdata

CIMdata je celosvětově působící přední nezávislá společnost poskytující strategické konzultační služby za účelem maximalizace schopností podniků navrhovat a poskytovat pokrokové produkty a služby prostřednictvím řešení pro řízení životního cyklu výrobků (Product Lifecycle Management, tzv. PLM). Od svého založení před více než 25 lety CIMdata přináší znalosti, expertízy a nejlepší praktiky z PLM řešení na světové úrovni. Tato řešení zahrnují jak obchodní procesy, tak širokorozsahovou sadu PLM technologií. CIMdata spolupracuje s průmyslovými organizacemi i s dodavateli technologií a služeb při hledání konkurenčních výhod v globální ekonomice. Nad to provádí výzkum, zajišťuje předplatitelské služby se zaměřením na PLM a produkuje několik komerčních publikací. Společnost poskytuje také podnikové vzdělávání v rámci certifikačních PLM programů, seminářů a mezinárodních konferencí. CIMdata slouží klientům z celého světa z kanceláří v Severní Americe, Evropě a Asii. Další informace o společnosti CIMdata naleznete na jejích internetových stránkách www.CIMdata.com, případně využijte těchto kontaktních údajů: 3909 Research Park Drive, Ann Arbor, MI 48108, USA. Tel.: +1 (734) 668-9922. Fax: +1 (734) 668-1957; nebo Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Netherlands. Tel.: +31 (0)23 568-9385. Fax: +31 (0)23 568-9111.

Studie byla publikována v magazínu PLM News 1/2011