Product Lifecycle Management

PLM – Product Lifecycle Management

Napsal , vydáno 20. 11. 2011

PLM je zkratkou anglického termínu Product Lifecycle Management, který značí proces řízení kompletního životního cyklu produktu, a to od jeho prvotního konceptu, přes detailní návrh, výrobu a poprodejní servis až po jeho likvidaci.

Poněkud mylně je někdy tento pojem vztahován pouze na tzv. PDM software, který je využíván v dílčích fázích PLM procesu zejména pro správu dat strojírenského návrhu a komunikaci mezi konstruktéry. Product Lifecycle Management přitom vedle nezbytných počítačových aplikací zahrnuje normalizované pracovní postupy, obchodní systémy, klíčová data, a také vhodně vyškolené pracovníky. Takový komplexní celek je potom možné využívat jako páteřní systém výrobního podniku, nebo jakékoliv jiné společnosti, výsledkem jejíž činnosti je fyzický produkt.

Definice PLM, jako softwarového řešení, by měla zahrnovat hladce spolupracující infrastrukturu počítačových aplikací používaných k práci s daty o výrobku v průběhu celého jeho „života“, jehož „početím“ chápeme zaznamenání první myšlenky o podobě či funkci produktu do tohoto sytému. Jako takový pokrývá PLM systém veškerou správu dat o produktu a elektronickou komunikaci mezi všemi zainteresovanými subjekty, včetně zákazníků (CRM), dodavatelského řetězce a všech potřebných zdrojů (ERP).

Výhody PLM

Využití systému pro řízení životního cyklu výrobků přináší řadu nesporných výhod, kterých bez řešení PLM není možné dosáhnout. Tyto již byly dostatečně zdokumentovány prostřednictvím mnoha případových studií, popisujících praktické nasazení různě koncipovaných PLM systémů v rozličných podnikových strukturách. Z těch nejdůležitějších můžeme jmenovat například:

  • zkrácení času nutného pro uvedení nového výrobku na trh,
  • nižší náklady z důvodů redukované potřeby tvorby fyzických prototypů, možnosti využívání již existujících dat, optimalizace pracovních postupů a souběžné spolupráce,
  • zvýšení kvality produkce atd.

Úskalí výběru a implementace PLM

Jakožto komplexní systém, na jehož schopnosti může v ideálním případě zcela záviset vývoj, výroba a následná údržba všech produktů, vyžaduje proces výběru takového řešení důkladné posouzení konkrétní situace v daném podniku. Je totiž pravděpodobné, že implementace takového systému v konečném důsledku zcela změní dosud používané firemní procesy. Na to musí být společnost dobře připravena a současně velmi záleží na tom, aby její volba padla na řešení, jež nejlépe odpovídá jejím potřebám.

PLM software byl po dlouhá léta doménou výhradně největších firem a teprve s přelomem dvacátého století postupně došlo k jeho „demokratizaci“ a zpřístupnění menším a středním podnikům – i tyto z takového řešení pochopitelně mohou těžit. Tím spíše, jsou-li zapojeny v dodavatelském řetězci větší firmy, která už PLM systém využívá.

Vlivem historických příčin jsou proto PLM systémy obvykle stavěny individuálně na míru zákazníkovi, kdy míra kustomizace nezřídka dosahuje až devadesáti procent rozsahu celého řešení. Přesto se lze stále častěji setkat s „hotovými“ tzv. out-of-the-box aplikacemi, určenými pro menší podniky, které by si robustní individuální PLM systém nemohly dovolit z důvodu nepřiměřeně vysokých pořizovacích nákladů. V těchto případech je kustomizace omezena na nezbytné minimum – jsou svým uživatelům k dispozici prakticky ihned po nainstalování a napojení na související software (např. CAD a ERP).

S osvětlením komplikované problematiky výběru a implementace PLM řešení mohou pomoci specializovaná média, která průběžně informují o aktuálních trendech a zkušenostech v této oblasti.