Product Lifecycle Management

Integrovaný vývoj produktů a jeho výhody

Napsal , vydáno 20. 11. 2011

Firmy, které se zabývají vývojem a výrobou produktů, jsou nuceny pod neustálým tlakem konkurence inovovat. Inovují sice svoje výrobky, ale mnohdy si neuvědomují, že aktualizace se musí dotknout současně i podnikových procesů.

Integrovaný vývoj produktů v knize Jiřího Marka

Na globálním trhu se udrží jenom silní hráči, kteří mají invenci a dokáží reagovat včas a kvalitně na zákazníkovy požadavky. Všechno úsilí výrobců by mělo směřovat k jednomu, a sice optimálnímu řešení pro jejich zákazníky. Každá výrobní firma se snaží hospodařit, tj. nakládat s vlastními prostředky tak, aby dosáhla prospěchu a její činnost byla hospodárná. Pokud bude existovat ve firmě vize, jak tyto náročné výzvy splnit, pak tato situace je přesně to, co může zajistit kýžený úspěch. Jestliže podnik nebude mít vizi a strategii pro dodávku zákazníkem požadovaného řešení, hrozí mu problémy končící mnohdy i krachem. Není to jenom kvalita výroby a výrobních postupů, které zajistí včasné dodání produktu zákazníkům. Klíčem k úspěšné eliminaci zbytečných nákladů, dlouhého času vývoje a ke zvýšení kvality může být integrace vývoje produktu napříč všemi útvary výrobního podniku po celou dobu jeho životního cyklu. Žádná z fází životního cyklu produktu a činnost útvarů podniku nemůže být viděna samostatně bez vazby na své okolí. Integrovaný vývoj produktu lze chápat jako proces, kdy při spolupůsobení zákazníka a jednotlivých útvarů firmy, např. pomocí projektového řízení, nebo jiného nástroje (třeba zdravého rozumu), vznikne produkt v optimalizované kvalitě a ceně a za minimální čas. Katalyzátorem integrovaného vývoje produktu je inovační proces, projektové řízení nebo aplikace vlastního systému řízení. Nedílnou součástí a stavebním kamenem je systematické konstruování, které realizují konstruktéři. Turbulentní prostředí globálního trhu a spoluúčast zákazníka při tvorbě inovovaného produktu vyžaduje nové přístupy. Efektivní nákup a štíhlá výroba jsou také integrální součástí integrace napříč útvary výrobního podniku. Management rizik se postupně stává nedílnou součástí snah výrobních podniků docílit shora uvedených výsledků.

Nepodceňovat konstruktéry!

Jak již bylo naznačeno, velmi důležitou roli hraje konstrukční oddělení (technický úsek), neboť stojí na počátku celého životního cyklu produktu. Náklady na produkt je možné nejvíce ovlivnit v počátečních etapách a potom, jak proces pokračuje, již čím dál méně. Čím později jsou v procesu realizace produktu prováděny nějaké změny, tím dražší tyto změny budou. Konstruktéři by měli být schopní součinnosti (integrace práce) s jinými odděleními a využívat jejich kooperace pro realizaci svých vlastních myšlenek. Konstruování produktu a konstruktéři byli dlouho podceňováni a nesprávně chápáni – konstruktér je stále považován za osobu, která kreslí čáry na papír nebo na obrazovku počítače pomocí jakéhosi softwaru. Často se v mnoha podnicích zapomíná na to, že tito lidé, kteří stojí na počátku zrodu produktu v nehmotné části, musí mít multidisciplinární znalosti – od ekonomie přes mechaniku po technologii, elektrotechniku a platnou legislativu.

Efektivněji využívat stávající zdroje

Klíč k tomu, jak obstát v konkurenčním boji, nespočívá nutně v nových provozovnách a vybavení, ale spíše v tom, jak využít firemní zdroje, jak lidi tak stroje, k dosažení převahy nad svými konkurenty na trhu dodáváním produktů vysoké kvality za nízké náklady a poskytováním spolehlivých služeb. Je více než patrné, že právě jednou z cest může být již výše zmíněný integrovaný vývoj produktu. Jde totiž o to, nalézt vhodný způsob, jak přimět dělníky, manažery a zaměstnance v oblasti inženýrství (konstruktéry a technology), výroby a marketingu pracovat společně. Integrovat svoje úsilí napříč celou firmou, aby byl splněn jeden jediný cíl – obstát v konkurenčním boji. Pokud se toto nepodaří, bude účinnost tvorby produktu malá a lidský faktor bude hrát spíše destruktivní roli. Sebelepší snahy, software, směrnice, pokyny, případně jiné metodické pomůcky, nemohou úplně odstranit mnohdy rušivý a negativní vliv lidského faktoru. Ten lze pouze pomocí zmíněných pomůcek eliminovat tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle s co nejmenšími ztrátami měřitelnými časem, financemi a ztrátou zdraví svých spolupracovníků, nebo nadřízených. Mahendra S. Hundal ve své knize „Systematic Mechanical Designing“ zmiňuje Hydovy myšlenky pro výrobní firmu z roku 1946, potřebné k tomu aby byla úspěšná:

  • Konstruktéři produktu a procesu musejí pracovat společně.
  • Buďte flexibilní. Nic není určeno navždy; všechno může být zlepšeno.
  • Nástroje a mechanizace nejsou od toho, aby nahradily lidskou práci, ale spíš k tomu, aby poskytly lidské práci účinnou pomoc.
  • Snažte se o trvalé zlepšování v produktech a výrobních procesech.
  • Investujte do výzkumu a laboratorního vybavení a do vývoje nových produktů.

Jak je vidět, tyto více než šedesát let staré myšlenky, které jsou založeny na integraci procesů a útvarů podílejících se na tvorbě produktu, neztratily nic na své aktuálnosti ani dnes.

Příspěvek byl publikován v odborném magazínu CAXMIX 1/2010