Product Lifecycle Management

Slovník pojmů

PLM Product Lifecycle Management řešení správy životního cyklu produktů; proces zajišťující řízení veškerých informací týkajících se konkrétního produktu od počátku jeho vývoje přes detailní návrh, výrobu a provozní údržbu po jeho likvidaci
PLM News www.plmnews.cz odborný český magazín zaměřený na problematiku PLM, PDM a informačních technologií v průmyslových procesech
PDM Product Data Management řešení správy dat o produktu; v rámci širšího procesu PLM zajišťuje PDM podporu správy dat, jejich aktuálnosti a udržování pořádku v postupných vývojových verzích
MRP Material Requirements Planning software sloužící pro plánování produkce, inventarizaci a kontrolu při výrobních procesech
FEM Finite Element Method tzv. metoda konečných prvků; slouží k výpočtům a následným simulacím napětí, deformací, tepelného proudění a dalších jevů na základě fyzikálního modelu
FEA Finite Element Analysis analýza navrhovaných výrobků a jejich částí ve formě počítačových modelů metodou konečných prvků (FEM)
ETO Engineer to Order
ERP Enterprise Resource Planning řešení pro řízení toku informací a plánování zdrojů v podniku; integruje informace z výroby, logistiky, distribuce, správy majetku, fakturace, účetnictví atd.
DMU Digital Mock-Up kompletně definovaný předobraz budoucího výrobku ve formě počítačového 3D modelu sloužící pro komplexní analýzy a simulace zahrnující kombinace různých faktorů; alt. digitální model, digitální prototyp
CTO Configure to Order
CRM Customer Relationship Management řešení správy vztahů dodavatele produktů nebo služeb s jeho zákazníky a obchodními klienty; zahrnuje počítačové technologie podporující organizaci, automatizaci a synchronizaci obchodních, marketingových a servisních procesů
CNM Customer Needs Management strategie s cílem detailního pochopení požadavků zákazníka za účelem vývoje a výroby produktu, či nastavení služby
CIMdata www.cimdata.com přední nezávislá organizace poskytující konzultační a analytické služby v oblasti PLM s celosvětovou působností
CFD Computational Fluid Dynamics software sloužící pro počítačové analýzy a simulace chování tekutin
CAXMIX www.caxmix.cz odborný český magazín pro uživatele CAx systémů
CAx Computer Aided … souhrnné označení aplikací pro podporu návrhu, výroby a ověřování výrobků na počítačích (CAD/CAM/CAE)
CAM Computer Aided Manufacturing software sloužící pro programování výrobních CNC strojů; obecně počítačová podpora obrábění
CAE Computer Aided Engineering software sloužící pro zpracování inženýrských výpočtů, počítačových analýz a simulací na základě dat z CAD softwaru
CAD Computer Aided Design software sloužící pro zpracování konstrukčních návrhů ve 2D nebo 3D; obecně počítačová podpora navrhování
BTO Build to Order
BOM Bill of Materials tzv. kusovník; rozpis všech materiálů, podsestav, komponent, dílů a jejich množství, nezbytných pro kompletaci výrobku
BIW Body in White pojem z výroby automobilů, označující svařenou kostru auta před montáží pohyblivých součástí, motoru a podsestav
BIM Building Information Modeling řešení tvorby a správy tzv. informačních modelů budov; alternativa PLM ve stavebnictví

Poznámka: Slovník pojmů je průběžně doplňován o další pojmy a jejich významy. Máte-li dotaz ke konkrétnímu termínu, který zde prozatím není uveden, směřujte jej prosím na e-mail redakce časopisu CAXMIX redakce@caxmix.cz.