Product Lifecycle Management

Správa dat v digitálním věku

Napsal , vydáno 20. 11. 2011

V dnešní době, kdy nárůst objemu dat a jejich uchovávání začíná být stále větším problémem, nemohou být digitální data využívána zcela efektivně bez sofistikovaného PDM systému pro správu výrobní dokumentace.

Po téměř třech dekádách navrhování v CAD softwaru zmizely z většiny konstrukčních oddělení papírové archívy. Relevantní návrhová data jsou uložena v elektronických médiích. Výrobní oddělení sice stále ještě dostávají výrobní výkresy na papíře, ale designér či konstruktér dnes již zřídkakdy při své práci použije papírovou kopii návrhů jen proto, aby si mohl prohlédnout celkový návrh výrobku. Každé vyhledání v archivu, změna či distribuce návrhů, je v současnosti prováděna prostřednictvím přístupu k digitálním datům. Ten v ideálním případě zprostředkovává software, který umí nejen organizovat soubory, ale zároveň dokáže řídit procesy pro správu verzí a přístupu ze strany různých interních a externích uživatelů.

Díky svému vývoji se PDM systémy stávají stále efektivnějšími a uživatelsky intuitivnějšími. Jsou úzce integrovány s CAD aplikacemi a využívají nejrůznějších grafických zařízení, jež nabízejí zobrazovací funkcionality. Namísto práce s abstraktními čísly a textovými atributy si tak konstruktéři mohou udělat jasnou představu o dílech a sestavách, na kterých zrovna pracují.

Na trhu existuje celá řada PDM systémů, které vycházely ze tří různých typů požadavků. Původ těch prvních spočívá ve správě dokumentů, přičemž tyto systémy pokrývají požadavky technických oborů prostřednictvím aplikací zaměřených na inovace v oblasti vývoje. Další systémy se vyvinuly na základě potřeb ERP systémů s cílem správy výrobní dokumentace v rámci podnikového softwarového balíku – s využitím komplementárních modulů.

Komplexní PDM systémy ale mají své kořeny v CAD navrhování. Jsou plně obeznámeny s požadavky vývoje produktu, specifickými aspekty výrobní dokumentace a s pracovními postupy ve vývojových odděleních. Takto vzniklé systémy proto poskytují nejlepší reakci na potřeby CAD navrhování a specifické požadavky ze strany CAD systémů, jejich grafických možností a dat. PDM systémy, jako například Autodesk Vault, nabízejí hlubokou integraci, vysokou uživatelskou přívětivost a maximální přínosy z pohledu vývoje produktu.

Hlavní přínosy PDM softwaru

V rámci organizace jsou PDM systémy využívány v širokém spektru procesů. Zatímco pro návrháře znamenají urychlení při vyhledávání požadovaných dat, pro podniky jsou přínosné především z pohledu standardizace.

Dříve, než začnou pracovat na nějakém projektu, stráví konstruktéři obvykle 30 až 40 % svého času zkoumáním dostupných informací. PDM systémy při tom dokážou zjednodušit vyhledávání a rozpoznávání všech souborů relevantních k danému návrhu či projektu. Umožní též opakované využívání existujících komponent a v ideálním případě ušetřit výdaje na procesy opakovaného navrhování i větší část výrobních nákladů. Tímto způsobem podporují PDM systémy standardizaci a omezují počet existujících součástí.

Vedle vyhledávání relevantních součástí pomáhá PDM rovněž s navrhováním různých variant. Chtějí-li například pracovníci vývoje vzít existující návrh stroje A a použít jej jako základ pro podobný, nový stroj B, funkcionalita Copy Design jim umožní zkopírovat existující návrh, dát stroji nové jméno a propojit jej se všemi existujícími součástmi starého stroje. Umožní takto vytvořit základ pro nový návrh, aniž by došlo ke změně existujícího návrhu.

Vizualizace výrobního celku, který byl navržen s pomocí softwarového balíku Autodesk Factory Design Suite (zdroj: Autodesk)

Řízení verzí

Jedna z klíčových oblastí spojených s vývojem produktu se týká správnosti verzí. Která verze je ta aktuální? Kterou verzi jsme poslali zákazníkovi před třemi týdny? Na které verzi právě pracujeme? Jaké díly a sestavy jsou použity v rámci tohoto návrhu?

PDM systém dokáže odpovědět na každý z těchto dotazů poskytnutím jasných a jednoznačných informací o postupu návrhových procesů a o všech verzích. V praxi to znamená eliminaci rizik vyplývajících z práce na starších verzích návrhu. Předchozí verze jsou přitom ukládány a jsou kdykoliv přístupné, což je užitečné zejména v případech, kdy se daný koncept návrhu dostane do slepé uličky a návrhář je nucen vrátit se k dřívější verzi.

Výkresy často obsahují mnoho externích odkazů či bloků a 3D sestavy obsahují obvykle velký počet podsestav a jednotlivých součástí. Pro někoho, kdo si chce udržet přehled nad všemi komplexními strukturami, není Průzkumník ve Windows tím nejlepším nástrojem – zejména pokud jsou požadovány změny nebo sestavy existují v mnoha různých verzích. PDM systémy ale takovýto přehled udržet umí. Rozpoznávají všechny relevantní sestavy a součásti a automaticky sledují, které verze jednotlivých částí patří ke které verzi dané sestavy.

Informace o využití dílů

V modelovém případě máme díl, který je nutné v rámci sestavy změnit. Jaký to bude mít vliv na danou sestavu? Byla tato součást použita v jiné sestavě nebo produktu? PDM systém dokáže na tyto otázky velmi rychle odpovědět. Informace o tom, kde byl použit jaký díl, znázorňuje vztahy mezi díly a sestavami a poskytuje základ pro kvalifikované rozhodování z pohledu užitečnosti či potenciální problematičnosti takovýchto vztahů.

Vývojové týmy se skládají z mnoha jedinců, kteří na projektu spolupracují často na velkou vzdálenost přes mnoho časových zón a s různými zodpovědnostmi. PDM systém zaručuje, že přístup k datům mají pouze autorizované osoby, a že modifikace mohou provádět pouze definovaní pracovníci. Rovněž poskytuje historii všech změn, takže je patrné, kdo kdy a jaké změny provedl. Systém zároveň eviduje všechna schválení, tj. kdo a kdy daný projekt schválil.

Urychlení vývojových cyklů

Tím největším přínosem PDM je ale urychlení produktového vývojového cyklu. V prostředí boje o zákazníky a objednávky je rychlost vždy trumfovým esem. PDM systémy pomáhají nejen snáze vyhledávat veškerá návrhová data, ale podporují také automatizovaný monitoring procesů a změn. Výroba a nákup probíhají na základě aktuálních dat, přičemž jsou eliminovány zdroje chyb a zároveň mohou být přesněji kalkulovány nabídky. Tyto kalkulace trvají kratší dobu a jsou méně nákladné, což zvyšuje šance na získání zakázky. Je jasné, že PDM není pouze nástroj pro vývojové oddělení, ale poskytuje pozitivní efekt pro celou společnost.

Odhaduje se, že s využitím PDM systému je možné zvýšit míru opakovaného použití existujících součástí o zhruba 50 %. K tomu lze dále připočítat vyšší míru použití součástí s drobnými modifikacemi, což vede k celkovým nižším nákladům.

Vyšší úroveň spolupráce

Elektronická komunikace provázející výrobní dokumentaci v prostředí moderních počítačových sítí je nespočítatelně rychlejší než původní systémy předávání papírových výkresů. Využití replikace dat znamená, že vzdálené lokality mají vždy aktuální verzi dokumentů. Časová zpoždění způsobená posíláním nejrůznějších položek poštou jsou již minulostí. PDM systém musí samozřejmě naprosto bezpečně řídit a spravovat všechna data, která obsahuje. Časové úspory jsou ale v porovnání s papírovou komunikací bezprecedentní, stejně jako přínosy k rychlejšímu uvádění produktů na trh.

V posledních několika letech byly výrobní podniky nuceny významně zkrátit své projektové doby jednoduše proto, aby zůstaly konkurenceschopné. Vedle 3D navrhování se hlavním nástrojem ke zkrácení produktového cyklu staly systémy pro správu dat. PDM systémy eliminují velkou část manuální práce a zjednodušují a urychlují zpracování nejrůznějších zákaznických variant.

Automatizace procesů navrhování a souvisejících činností pomáhá vyhýbat se chybám, šetří náklady na monitorování projektů a redukuje dobu na časově náročné schůzky. K eliminaci nákladných chyb slouží též informace o tom, kde byly využity jednotlivé součásti. Konstruktér může zkontrolovat, kde je jaká součást instalována a jaký efekt bude mít její modifikace. Zkušení uživatelé PDM řešení pak zaznamenávají vyšší kvalitu z pohledu vývoje produktu a organizace práce.

Pracovní prostředí PDM softwaru Autodesk Vault (zdroj: Autodesk)

Důvody k implementaci PDM

PDM řešení jsou praktická a nákladově efektivní. Jejich implementace se vyplácí velmi rychle, bariéry k jejich zavádění postupně klesají a systémy mají za sebou řadu pozitivních příkladů. S tím, jak CAD archívy rychle bobtnají, mohou se bez systému správy dat stát velmi rychle neřiditelnými. Investice se tak vyplatí i malým konstrukčním kancelářím.

Jedním z takovýchto řešení na trhu je Autodesk Vault, který poskytuje uživatelům klíčové funkce nezbytné ke správě dat. A to díky funkcím pro správu verzí, zamykání otevřených souborů, odkazování na hierarchii sestavy, informacím o využití daných součástí, účinnému vyhledávání a inteligentní správě souborů (které například pomáhá s kopírováním návrhů včetně souvisejících souborů).

Bezpečná správa dat, strukturování a dohledatelnost prostřednictvím centrálního úložiště optimalizuje tvorbu, vkládání a každodenní využívání dat v procesu digitálního vývoje produktu. Tento základní softwarový nástroj je zdarma obsažen v produktech AutoCAD, AutoCAD Mechanical a Autodesk Product Design Suite.

Článek byl publikován v magazínu PLM News 2/2011